در سینه شراره های غم میریزیم

خون پای ورودی حرم میریزیم

گر پا بگذارید به صحن ارباب

والله زمانه را به هم میریزیم

بر حرمت فرزند علی حساسیم

ما جلوه ای از یک غضب عباسیم

یک ذره از خاک (((حسین))) اگر جا به جا شود

به مرتضی علی قسم قیامت به پا شود

آقا جان فدایی خود را هم اکبر خطاب کن

به روی خون نا قابل ما هم حساب کن...


نحن صامدون الی الابد