نه شرم و حیا ،نه عار داریم از تو
اما گله بی شمار داریم از تو
ما منتـظر تو نیستیم آقا جان
تنها همه انتـظار داریم از تو