ای خدا HARD دلم FORMAT نما                       از فریب نا کسان راحت نما

File عشقت را Copy کن در دلم                        Del Tree کن شاخه های باطلم

User درگاه رحمانیم کن                                   رهرو راه مسلمانیم کن

Jumper روح خلایق Set نما                              گامهاشان در رهت ثابت نما

گر ز آن فاسد دلی SCAN شود                          از شرور و دیو IMan شود

بهر روی زرد ، سیمین تن فرست                       بهر دلهای پر آتش FAN فرست

ای خدا File عذابت Run مکن                            با ضعیفان هیچ جز احسان مکن

کارگاه آفرینش CAD نداشت                              Ram نبود و Mouse ها هم Pad نداشت

عشق گل، حق در دل بلبل نهاد                        بر شقایق داغ چون LABEL نهاد

System عشقش  مبری از Error                       گوهر مهرش به سینه همچو در

عشق نرم افزار راه انداز ماست                         عشق Password وصال کبریاست

خالی از عشق و محبت دل مباد                        بی صفا چون IC ی INTEL مباد

بهتر آن باشد ، سرودن ول کنم                          زین تن خاکی دمی DOSSHELL کنم


 (تقدیم به کسانی که دلشان باید Format شود)