بسم الله الر حمن الرحیم


بچه ها با کینه گفتند ای رقیه تو یتیمی
دخترک بیچاره هستی بی پدر چون یک ندیمی
کفش تو کو معجرت کو بی پدر این طور باشد
کولیِ آواره دیدی ثابتت شد تو یتیمی

کودکی با دست می زد پشت زخمش روی شانه
کو جوابت ای یتیم و مو سفید این میانه
هرکه را دیدم به این سن باب دارد سقف دارد
پس عزیزت کی میاید ای خرابه آشیانه

بقیه در ادامه مطلب...