چندتایی زدند با پا در


تا که افتاد روی زهرا، در
گیرم از دست سنگ ها نشکست !!


چه کند بار شیشه اش با ، درهمه کج رفته اند ...حتی میخ


همه لج کرده اند ...حتی در
کم نیاورده است ، اما شال ...


کم نیاورده است ، اما در...
سرش از ازدحام ناچارا...


یا به دیوار میخورد یا در
می کشیدند از توی کوچه


فاطمه را یکی یکی تا در
دختری داد میزند : بابا


دختری داد میزند : مادر علی اکبر لطیفیان