بسم الله الرحمن الرحیم


ای قوم بدانید بر این شانه سری هست 

وقتی که سری هست دلی با جگری هست

من حیدری ام شیعه ی جان بر کف مولا

بر قلب من از جانب مولا نظری هست

رگ های مرا خون ابالفضل گرفته 

دستم که شود قطع بر این شانه پری هست

یک خیمه پر از شور محرم دل ماهاست

جایی که حسین است یقینا خبری هست

مشتاق به نی رفتن سرهای بلندیم 

بر نیزه همیشه سر ما را هنری هست

با آل علی هر که در افتاد ورافتاد 

داعش چه سگی بوده و داعش چه خری هست