تا زد به دلم صاعقه عشق ازلی

آمد به نظر چهارده نور جلی

گفتم که شفیع من کدامین شماست

کردند همه رو به حسین بن علی